เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ทางทีมงานสิงห์สยาม   ได้มีการส่งมอบเครื่องสีข้าวรุ่น MS 475 RM ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ บ้านคลองแดน อำเภอระโนด  จ.สงขลา เพื่อใช้เป็นการสร้างรายได้ในชุมชนและกระจายรายได้ในกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้ใช้เครื่องสีข้าวแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า และจำหน่ายให้กับคนในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง เพื่อตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป