หมวดหมู่

เครื่องสีข้าวกล้อง และข้าวขาว รุ่น MS 150 RM

MS 150 RM

รายละเอียด

ประสิทธิภาพ
1.สามารถสีได้ทั งข้าวขาวและข้าวกล้อง
2.สามารถสีข้าวเปลือกได้ 50 - 60 กิโลกรัม/ชั่วโมง*
3.สามารถแยกราข้าว ปลายข้าวและแกลบในตัว
4.มีไซโคลนดักแกลบและราลงถุง ทาให้ไม่มีฝุ่นในขณะสีข้าว
5.สามารถปรับความขาวของข้าวได้ตามต้องการ
6.ติดตั งล้อเพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก
7.มีขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้งานง่าย
8.เหมาะสาหรับใช้สีข้าวบริโภคในครัวเรือน

ข้อมูลจาเพาะ
- มอเตอร์ 1.5 แรงม้า 220 โวลต์
- นาหนักเครื่อง 97 กิโลกรัม
- ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (75 x 46 x 110) เซ็นติเมตร
- ลูกกลิ งกระเทาะเปลือกแบบลูกยาง
- ขนาดลูกกลิ ง (Diameter) 101.6 x 40.64 มิลลิเมตร
- ส่งกาลังขับเครื่องโดยสายพาน

หมายเหตุ
- การสีข้าวกล้องต้องสีซาอีกหนึ่งรอบ
- ขึ้นอยู่กับความชานาญ และประเภทของข้าว

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120