GRUNDFOS ENERGY CHECK

GRUNDFOS ENERGY CHECK

Description

REDUCE YOUR OPERATION COSTS AND SAVE
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่านสามารทำได้โดยมีขั้นตอนง่ายๆ
ปั๊มน้ำเป็นเครื่องจักรที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเกี่ยวข้อง โดอยตรงกับชีวิตประจำวันของทุกๆคน ทั้งในบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสูง ปั๊มเพื่อการเกษตร ระบบชลประทาน การระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ระบบปีมน้ำใช้พลังงานไฟฟ้าเกือบ 10 % ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลติทั้งโลก โดย 25-50 % ของการใช้งานปั๊มน้ำจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานของระบบปั๊มน้ำที่มีสัดส่วนสูงที่สุด หากวิเคราะห์จากค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ (Life Cycle Cost – LCC) แต่หลายครั้ง มักถูกมองข้ามความสำคัญไป ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัท กรุนด์ฟอส (Grundfos A/S) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปั๊มน้ำรายใหญ่ของโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของโลกและสอดคล้องกับหณิธานของกลุ่มบริษัท กรุนด์ฟอส จึงได้คิดค้นพัฒนา การตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงสมรรถนะของระบบปั๊มน้ำ ECT (Energy Check Tool) Online Tool Program ในการตรวจสอบค่าการใช้พลังงานในระบบปั๊มน้ำเบื้องต้น ประมวลผลด้วย software แล้ววิเคราะห์ประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับสมรรถนะของปั๊มน้ำนั้นกับค่าที่ควรเป็นไปได้ จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน และนำเสนอคำแนะนำปรับปรุงที่จะช่วยให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุดและเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในระบบปั๊มน้ำนั้นๆ

พลังงาน
ที่ใช้ในระบบปั๊มน้ำขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของปั๊มน้ำตั้งแต่การออกแบบของปั๊มน้า การติดตั้งระบบควบคุม หากทำได้ดีและถูกต้อง ย่อมทำให้ได้ประสิทธิภาพสูง ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่ำและการซ่อมบำรุงน้อย อายุการใช้งานของเครื่องจักต่างๆ ยาวนาน

GRUNDFOS ENERGY CHECK
สามารถประหยัดได้ถึง 30-50 %
Energy Check เป็นการวิเคราะห์ค่าพลังงานสำหรับปั๊มน้ำที่คิดค้นขึ้นมา โดยบุคลากรของกรุนด์ฟอสที่มีความเชี่ยวชาญในการคำนวณค่าอัตราสิ้นเปลืองพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับระบบปั๊มน้ำเดิมที่ท่านใช้งานอยู่ การวิเคราะห์แสดงว่าหากมีการเปลี่ยนมาเป็นปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ที่มีประสิทธิภาพสูงท่านจะสามารถประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ท่านจะได้รับรายงานเกี่ยวกับรายละเอียด Energy Check รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานและคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับระบบปั๊มน้ำของท่านมากที่สุด
 
ท่านจะได้รับประโยชน์จาก Energy Check ของกรุนด์ฟอสอย่างไร

  • แนวคิด Energy Check ช่วยในการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานท่านและมีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงานและการใช้น้ำ
  • ช่วยให้ท่านทราบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของระบบปั๊มน้ำเก่าที่ท่านใช้อยู่ว่าสูญเสียพลังงานไปมากเท่าไร หากท่านมีความสนใจเรื่องการประหยัดพลังงานสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด โทร 0 294 2111 ต่อ 118,119
  • โรงงานของท่านจะได้มาตรฐานตามข้อกำหนดการออกแบบของยุโรป สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานสำหรับระบบไหลเวียนและมอเตอร์ระบบปั๊มน้ำ (EuP)

ข้อมูล Energy Check Tool ที่ต้องการ

  • ข้อมูลของปั๊มน้ำ (Pump Nameplate)
  • ข้อมูลของมอเตอร์ (Motor Nameplate)
  • อายุของปั๊มน้ำที่ใช้งานมาแล้ว
  • การใช้งานของปั๊มน้ำกี่ชั่วโมงต่อวัน

สิ่งที่ท่านจะได้รับจาก Energy Check Tool

  • รายงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและศักยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสิ่งที่ท่านจะได้กลับมาจากการลงทุน (ROI-Return Of Investment)
  • แผนงานการอัพเกรดระบบปั๊มน้ำในอนาคต
  • ปัญหาระบบปั๊มน้ำที่พบในปัจจุบัน

Grundfos Energy Check มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

การติดต่อเบื้องต้น
ทีมงานจะทำการนัดหมายกับท่านเพื่อทำการประเมินระบบปั๊มน้ำ ได้แก่ ประเภทของปั๊มน้ำที่ใช้งานอยู่ ลักษณะการใช้งาน อายุของปั๊มน้ำในปัจจุบันและข้อมูลต่างๆที่จำเป็น

วิเคราะห์ระบบปั๊มน้ำที่ท่านใช้ในปัจจุบันประสิทธิภาพเป็นอย่างไร สามารถทำให้ดีขึ้นได้หรือไม่ ทำอย่างไร

การวินิจฉัยการตรวจสอบที่หน้างานจริง
ทำการตรวจสอบระบบปั๊มน้ำหน้างาน และข้อมูลเบื้องต้นของระบบปั๊มน้ำทั้งหมด รวมถึงจุดใช้งานและการติดตั้งระบบปั๊มน้ำ ซึ่งการตรวจสอบดังกล่างทำให้เรารู้ได้ว่า ระบบปั๊มน้ำส่วนไหนควรจะได้รับการปรับปรุงเลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

การนำเสนอ
ทีมงานจะทำใบเสนอราคาตามข้อมูลเบื้องต้นจากการสำรวจพื้นที่จริง โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตและเก็บข้อมูลของระบบปั๊มน้ำที่หน้างาน

การดำเนินการ
ทำการตรวจสอบการใช้พลังงานของระบบปั๊มน้ำหรือปั๊มน้ำที่เลือกไว้
รายงานผลการประหยัดพลังงานของระบบปั๊มน้ำ

การประเมิน Energy Check เสร็จสมบูรณ์
หลังจากการนำเสนอรายงานการตรวจสอบพลังงาน (Energy Check) ท่านสามารถเลือกระบบปั๊มน้ำที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานหรือเลือกทำการตรวจสอบปั๊มน้ำ (Pump Audit) เพื่อวัดค่าพลังงานที่ใช้งานจริง

     >> การปรับปรุงสรรถนะให้เหมาะสมที่สุด

     >> การประหยัดพลังงานและต้นทุน

การติดตาม
ทีมงานจะมีการติดตามผลจากการให้บริการ เพื่อให้ท่านมีความพึงพอใจและจะทำให้ท่านมั่นใจว่าการบริการที่ท่านได้รับจากเราจะทำให้ระบบปั๊มน้ำของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ท่านต้องการ

ติดต่อเพื่อขอรับบริการวิเคราะห์ค่าพลังงานปั๊มน้ำ ฟรี!! โทร 0 294 2111 ต่อ 118,119

Min Sen Machinery Co., Ltd. Head Office 

777 Mahachai Road, Wangburapaphirom, Pranakorn, Bangkok, 10200, Thailand.

Yannawa Office

(Engineering Services & Warehouse)
 

496 Soi Sathupradit49,  Bang Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 10120, Thailand